mmkan人电影

mmkan人电影

 菟丝子一升,九两为正。大道之师,即理化神君,禹之师也,师尝服之,故有之名。

或五百九十五,或四百四十一,或三百一十九。至陶弘景以根名天花粉,又名瑞雪。

乃枫树之苓也,其皮黑,其述记》云∶南中有枫子鬼木之老者,为人形,亦呼为灵枫,盖瘿雅正义》云∶枫子鬼乃枫木上寄生,枝高二三尺,天旱以泥涂之即雨。 补不足者,补肾水之不足。

夫禀质敦浓,或感冒不深,虽遭毒害,不即殒躯,当一二日而愈者,必至旬日,当旬日而愈者,必至月余。鳖禀少阴之气,上通君火之神,神气内藏,故治在内之症瘕坚积。

腹者土也,肠者金也。禀火气,故主温中。

苏恭曰∶形虽大而杂土石,又不若细而明净者佳。 桃色先青后紫,其酸,禀木气也,其仁亦主疏肝,主治瘀血血闭,疏肝气也。

Leave a Reply